OBEC je samostatný územný samospráv a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

ERB OBCE KOSIHY NAD IPĽOM má podobu v zelenom štíte nad zlatým zvlneným brvnom strieborné čerieslo a lemeš a zlatý snop.

 

Vlajku obce /Kosihy nad  Ipľom tvorí sedem pozdĺžnych pruhov/ vo farbách zelenej / 1/ 8 /, bielej / 1/8/, žltej / 1/8/, zelenej / 2/8/, bielej 1/8/, žltej 1/8/ a zelenej / 1/8/. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Kosihy nad Ipľom je pohraničná, malá polovecká obec, ktorá sa nachádza v susedstve Dolinky, Veľkej Čalomije, Dejtaru /MR/ a Balogu nad Ipľom.

Usadlosť bola založená v juhozápadnej časti dnešného okresuVeľký Krtíš, v údolí rieky Ipeľ. Miestny názov Keszi vznikol zo staromaďarského mena Keszi. S názvom Keszi sa prvý krát stretávame v listine Bélu IV. z r. 1248. V priebehu dejín i meno obce sa objavuje vo viacerých podobách: r. 1326 ju spomíname ako Keszeu, r. 1353 Kezyw a r. 1399 ako Ipolkeze. Ako vlastníkov pred  moháčskou bitkou môžeme spomenúť Palugyayowcov / 1456 /, Ebeczkyovcov / 1463 /, Nyékyovcov / 1497 /, Kóváryovcov / 1503 /, Palásthyovcov / 1519 / a Ináncsyovcov / 1524 /. Medzi najznámejších zemepánov patril rodiny Luka, neskôr Bory, Berzsenyi, Stummer, Tersztánszky, Laszkáry, Farkas a Rády.

V roku 1851 Elek Fényes napísal krátky opis o dedine „ Vtedy maďarská dedina „  mala 389 katolíckych a 25 evanjelických obyvateľov a veľmi úrodnú pôdu. Čo sa týka 19. a 20. storočia najmenej obyvateľov v dedine bolo r. 1900 / 385 / a najviac v r. 1970 / 621 /.

V jednotlivých desaťročiach 18. a 19. storočia sa meno obce objavuje takto: 

Ipolykeszi / 1773/ Ipoly – Keszi /Kosyky, 1808 /, Keszi / 1837 /, Keszi / Ipoly, 1873 / , Ipoľské Kosihy / 1920/, Kosihy nad Ipľom / Ipoly -Keszi, 923 – 1938 / Kosihy nad Ipľom / 1948 /.

V 1. svetovej vojne padlo 9 obyvateľov obce. Taký istý počet ľudí z dediny hrdinsky padlo v bojoch 2. sv. vojne. V koncentračnom tábore zahynuli 3 miestni obyvatelia.

Škola nižšieho stupňa s maďarským vyučovacím jazykom v obci zanikla v roku 1978. Posledným učiteľom tu bol Sándor Dénes. V obci dnes funguje Strana maďarskej koalície a CSEMADOK.

Pravdepodobne v 1 pol. 19. stor. bol v Kosihách nad Ipľom postavený kaštieľ, ktorý bol neskôr majetkom Kondorovcov. Sídlo panstva Kondorovcov bolo na vršku za kostolom na okraji „ Újfalu „ . Statkár zomrel v r. 1934 a je pochovaný na miestnom cintoríne. Kúria Kondorovcov dnes už nestojí. Z panstva sa zachovala len budova a sýpky zo začiatku 19. storočia.

Druhými významnými statkármi obci boli Tersztyánszkyovci. V hontianskej župe sa usadili v 18 storočí.  V tomto období si postavili v obci spolu klasicistickú kúriu v Szogu. Spomedzi statkárov v obci bezpodmienečne musíme spomenúť Sturmmerovcov, ktorí v r. 1741 získali od Márie Terézie listinu o povýšení do zemianského stavu. Jeho syn Ferenc Stummer, otec Arnolda Ipolyiho , bol slúžnym a jeden čas boli majiteľmi kúrie v Kosihách v Szogu.

Zo židovskej rodiny pochádzajúci Odon Brack zomrel v koncentračnom tábore.

V r. 1938 rodáci z Kosíh nad Ipľom darovali pre kostol prekrásnu zástavu.

Kultúrny dom obce je novšou stavbou . V ňom dostal miesto aj Obecný úrad.

Geografická poloha obce: OBEC sa nachádza na juhu stredného Slovenska.

Susedné mestá a obce: Veľká Čalomija, Balog nad Ipľom, Dolinka Dejtár /MR/.

Celková rozloha obce: 682 ha

Nadmorská výška:  138 m.n.m

Počet obyvateľov: k 31.12.2015   482

Národná štruktúra: slovenská národnosť, maďarská národnosť

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: katolícke

  • Dominantou obce je rímsko – katolícky neoklasicistický kostol sv. Jána Nepomuckého z roku 1899, postavený na starších zvyškoch chrámu. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria krytým rebrovanou konchou. Murovaná empora s podvežím nesú vežu, ktorá sa otáča do lode na poschodí tromi arkádami. Hlavnému oltáru dominuje socha Krista podľa návrhu R. Bartu z r. 1946.
  • Pri kostole stojí žrď štátnej vlajky z r. 1939, pred ňou je mramorová tabuľa pripomínajúca obete svetových vojen.
  • Socha sv. Jána Nepomuckého. Jeho socha sa od r. 1914 nachádza v časti „ Újfalu“. Patrión riek, vodných mlynárov a rybárov, martírspovedného tajomstva stojí v kňažskom rúchu na vysokom podstavci na plece má hermelínový plášť, na hlave briket a v rukách kríž.
  • Veľký čierny kríž z mramoru statkára Józsefa Kondora / 1868 – 1934 / oplotený železným plotom
  • Rodinná kaplnka Tersztyánszkyovcov bola postavená v roku 1900 v neoklasicistickom slohu.
  • COOP JEDNOTA KRUPINA

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje najmä Obecný úrad. V roku 2015 bolo organizovaných niekoľko spoločenských akcií – a to „ Deň obce, Deň detí, Deň matiek...

 Na úseku sociálnych služieb obce zabezpečuje nevyhnutnú sociálnu starostlivosť pre svojich občanov. Obec zabezpečuje stravovanie dôchodcov. Prostredníctvom ÚPSVaR Veľký Krtíš zabezpečuje pre nezamestnaných poberajúcich sociálne dávky, aktivačné práce a menšie obecné služby.

OBEC nemá zriadený svoj zdravotný obvod. V obci sa žiadne zdravotnícke zariadenie nenachádza. Obyvatelia môžu navštevovať zdravotné stredisko vo Veĺkej Čalomiji, vo Vinici, vo Veľkej Vsi nad Ipľom , prípadne vyššiu zdravotnú starostlivosť v okresnom meste Veľký Krtíš.

Arnold Ipolyi – Stummer / 1823 – 1886 / - pamiatkár, historik umenia, banskobystrický a oredajský biskup, odborník v oblasti maďarskej mytológie.

Na bočnej stene kostola je umiestnená pamätná tabuľa rodákovi A. Stummerovi a v blízkosti je pamätník obetiam 2. sv. vojny. Nachádza sa tu aj klasicistická kúria / č. súp. 33 / rodu Tresztányszky z konca 18. storočia, prestavaná v roku 1945. Je to jednopodlažná šesťosobná budova na obdĺžníkovom pôdoryse so stredným rizalitom a manzardovou strechou. Rodina Tresztyánszky  dal tiež v r. 1900 postaviť na cintoríne kaplnku v neoklasicistickom štýle, neďaleko je aj prícestná kamenná socha sv. Jána Nepomuckého.

5. Plnenie funkcií obce / prenesené kompetencie, originálne kompetencie /

V súčastnosti výchovu a vzdelanie detí v obci poskytuje:

  • Základná škola sa v obci nenachádza. Deti základnú školu navštevujú vo Veľkej Čalomiji a v Balogu nad Ipľom.
  • Materská škola sa v obci nachádza  - Materská škola v vyučovacím jazykom maďarským

OTVÁRACIE HODINY

UTOROK 17:00 - 18:30

PIATOK 17:00 - 18:30

PIATOK 18:00 - 19:30